Όροι Χρήσης

1. Γενικοί όροι χρήσης

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα Glassmyth το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.glassmyth.com. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει να απόσχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό.

1.1. Τροποποίηση όρων χρήσης

Η επιχείρηση Glassmyth διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορούν να καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

1.2. Παρεχόμενες πληροφορίες & προϊόντα

Η επιχείρηση Glassmyth στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη σε τιμές, χαρακτηριστικά προδιαγραφές και φωτογραφίες των προϊόντων που αναγράφονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα και μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν υπάρχουν σφάλματα από οιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή/και ενημέρωση των τιμών, χαρακτηριστικών, προδιαγραφών και φωτογραφιών ενός προϊόντος. Περαιτέρω η εταιρεία δεν δεσμεύεται και δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπής λειτουργίας της ιστοσελίδας ή λόγω ανωτέρας βίας.

Οι τιμές του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορούν να αλλάξουν οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση.

Σε κάθε περίπτωση, αν και καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακριβή αναγραφή των στοιχειών, χαρακτηριστικών και των τιμών των προϊόντων που παραθέτουμε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο εμφάνισης τυπογραφικών ή τεχνικών λαθών σε τιμές και χαρακτηριστικά προϊόντων. Υπάρχει περίπτωση να έχει γίνει κάποιο λάθος κατά την ενημέρωση της τιμής του προϊόντος και να παρουσιάζει ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του. Στα πλαίσια της καλής πίστης και για τη δική σας προστασία παρακαλούμε στην περίπτωση που δείτε κάποιο τέτοιο προϊόν να επικοινωνήσετε μαζί μας πριν παραγγείλετε το προϊόν αυτό.

1.3. Περιορισμός ευθύνης

Η επιχείρηση Glassmyth στα πλαίσια των συναλλαγών της μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται για περαιτέρω ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης, για οποιαδήποτε αιτία. Το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα Glassmyth ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά αναλαμβάνει να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν". Σε καμία περίπτωση η επιχείρηση Glassmyth δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

1.4. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησης Glassmyth και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της επιχείρησης Glassmyth ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα Glassmyth ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της εταιρείας ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

1.5. Ευθύνη χρήστη

Οι χρήστες συμφωνούν και αναλαμβάνουν να μη χρησιμοποιούν τo ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα Glassmyth για:

 1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην επιχείρηση Glassmyth ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου
 2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π.
 3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),
 4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,
 5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,
 6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων,
 7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο,
 8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

1.6. Σύνδεσμοι σε αυτόν τον δικτυακό τόπο

Κάποιοι σύνδεσμοι σε αυτόν τον χώρο, θα σας οδηγήσουν σε ανεξάρτητη ιστοσελίδα εγκαταλείποντας την ιστοσελίδα της επιχείρησης Glassmyth. Οι ανεξάρτητες αλλά συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της εταιρείας και η εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε συσχετιζόμενης ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Η εταιρεία μας, σας παρέχει αυτούς τους συνδέσμους μόνο ως διευκόλυνση και η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν υποδηλώνει την έγκριση της ιστοσελίδας από εμάς.

1.7. Ασφάλεια συναλλαγών

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών της εταιρίας Stripe η οποία χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

2. Πολιτική απορρήτου

Η επιχείρηση Glassmyth αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες.

Κάνοντας χρήση ηλεκτρονικού καταστήματος Glassmyth και των υπηρεσιών του αποδέχεστε τους όρους με τους οποίους χειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα. Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες στη σελίδα Πολιτική Απορρήτου.

3. Παραγγελίες

3.1. Προσωπικός Λογαριασμός & Παραγγελία

Δεν χρειάζεται να δημιουργήσετε έναν προσωπικό λογαριασμό για να παραγγείλετε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Μόλις μεταβείτε στο ταμείο, στο πρώτο βήμα επιλέξτε "Ολοκλήρωση ως επισκέπτης" για να κάνετε αγορές χωρίς να δημιουργήσετε λογαριασμό. Ωστόσο, δημιουργώντας τον προσωπικό σας λογαριασμό, μπορείτε να αποθηκεύσετε προσωπικά αντικείμενα και διευθύνσεις αποστολής, οπότε δεν χρειάζεται να τα γράψετε σε κάθε παραγγελία σας και να χρησιμοποιήσετε τη λίστα επιθυμιών (wishlist).

3.2. Κατάσταση παραγγελίας

Εάν είστε εγγεγραμμένος πελάτης, μπορείτε να δείτε την κατάσταση της παραγγελίας σας μεταβαίνοντας στη σελίδα "Ο λογαριασμός μου" και, στη συνέχεια, επιλέγοντας "Ιστορικό παραγγελιών". Από εκεί, επιλέξτε την τρέχουσα παραγγελία σας γιανα δείτε την πρόοδό της.

Είτε είστε εγγεγραμμένος είτε όχι, θα λαμβάνετε ένα email κάθε φορά που αλλάζει η κατάσταση της παραγγελίας σας.

3.3. Ακύρωση παραγγελίας

Επικοινωνήστε μαζί μας στο lida@glassmyth.com για να δούμε εάν είναι εφικτή η ακύρωση της παραγγελίας και ποια θα είναι η διαδικασία ακύρωσης.

3.4. Λίστα επιθυμιών (wishlist)

Η λίστα επιθυμιών είναι μια υπηρεσία που σας επιτρέπει να προσθέσετε προϊόντα που σκοπεύετε να αγοράσετε στο μέλλον ή να κάνετε ένα δώρο. Τα προϊόντα της λίστας επιθυμιών μπορούν να μεταφερθούν στο καλάθι αγορών όταν θέλετε. Για να προσθέσετε ένα προϊόν στη λίστα επιθυμιών σας, κάντε κλικ στο "Προσθήκη στη λίστα επιθυμιών" με το σύμβολο της καρδιάς.

4. Τρόποι πληρωμής

Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, μπορείτε να πληρώσετε με τους ακόλουθους τρόπους πληρωμής.

4.1. Πιστωτικές, χρεωστικές ή προπληρωμένες κάρτες

Μπορείτε να πληρώσετε για την παραγγελία σας με πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες Visa, Mastercard, Maestro, American Express, Diners, Discover ή χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό πορτοφόλι Masterpass.

Για να εισαγάγετε τα στοιχεία της κάρτας σας, χρησιμοποιείτε το ασφαλές σύστημα της Stripe η οποία είναι μία εταιρία που προσφέρει λογισμικό επεξεργασίας πληρωμών και διεπαφές προγραμματισμού εφαρμογών για ιστότοπους ηλεκτρονικού εμπορίου και εφαρμογές για κινητές συσκευές.

4.2. Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

Η κατάθεση μπορεί να γίνει στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό:

Τράπεζα Πειραιώς
IBAN: GR08 0172 0550 0050 5510 2536 158
Δικαιούχος: Glassmyth ΙΚΕ

Συμπεριλάβετε τον κωδικό της παραγγελίας σας στην αιτιολογία της κατάθεσης και στείλτε μας το αντίγραφο της τραπεζικής εντολής πληρωμής με e-mail στη διεύθυνση lida@glassmyth.com.

Μόλις προσδιορίσουμε την πληρωμή σας, θα σας στείλουμε αμέσως την παραγγελία σας.

4.3. PayPal

Είναι δυνατή η πληρωμή της παραγγελίας σας μέσω PayPal.

5. Αποστολή

5.1 Εξοδα Αποστολής

Για όλες τις online παραγγελίες με κόστος 80€ και άνω, το κόστος αποστολής είναι δωρεάν.

Για παραγγελίες κάτω των 80€ το κόστος αποστολής είναι:

 • 3 € για την Ελλάδα.
 • 17 € για τον υπόλοιπο κόσμο.

Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.

Για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής ένωσης ενδέχεται να υπάρχουν έξοδα τελωνείου. Επικοινωνήστε μαζί μας, προτού προχωρήσετε στην ολοκλήρωση της παραγγελία σας.

5.2. Μέθοδοι αποστολής

Οι παραγγελίες αποστέλλονται με ιδιωτική εταιρεία ταχυμεταφορών. Speedex εντός Ελλάδος και ΕΛΤΑ εκτός Ελλάδος.

Όλες οι παραγγελίες αποστέλλονται την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία που έγιναν. Μόλις αποσταλεί η παραγγελία σας, θα λάβετε ένα ενημερωτικό email. Οι παραγγελίες δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία, δεν αποστέλλονται και δεν παραδίδονται τα Σαββατοκύριακα ή τις αργίες.

Εάν απουσιάζετε τη στιγμή της παράδοσης, ο διανομέας θα αφήσει ένα σημείωμα με τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας, ώστε να κανονίσετε να έρθει ξανά σε μια στιγμή που θα σας εξυπηρετήσει καλύτερα.

6. Επιστροφές και ανταλλαγές

6.1. Ακύρωση ή απόρριψη παραγγελιών

Λάβετε υπόψη ότι η ομάδα μας εργάζεται σκληρά για να αποσταλεί η παραγγελία σας το συντομότερο δυνατό. Αφού επιβεβαιωθεί, δεν θα μπορούμε να ακυρώσουμε την παραγγελία σας.

Εάν δεν θέλετε να λάβετε την αγορά σας, θα πρέπει να την αρνηθείτε κατά την παράδοση.

Θα μπορέσουμε να κάνουμε επιστροφή χρημάτων όταν λάβουμε το πακέτο που επιστρέφεται, τα έξοδα αποστολής θα αφαιρεθούν και ενδέχεται να διαφέρουν με βάση τη χώρα προορισμού.

Εάν αγοράζετε από χώρες εκτός της ΕΕ, το πακέτο επιστροφής θα απαιτεί επιπλέον τελωνειακά τέλη, τα οποία θα αφαιρούνται επίσης από το ποσό αγοράς σας.

6.2. Προϋποθέσεις επιστροφής

Η επιστροφή των προϊόντων είναι δυνατή εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Ο πελάτης έχει ενημερώσει μέσω email για την επιστροφή έως και 15 ημέρες από την αγορά του προϊόντος.
 2. Τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή βαρύνουν τον πελάτη.
 3. Κάθε προϊόν βρίσκεται στην κατάσταση στην οποία παραλήφθηκε, δεν έχει χρησιμοποιηθεί, δεν έχει αλλοιωθεί και δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε κατάσταση διαφορετική από την αρχική του κατάσταση.
 4. Κάθε προϊόν προς επιστροφή είναι σωστά συσκευασμένο ώστε να αποσταλεί από courier της επιλογής σας.

Λάβετε επίσης υπόψη ότι:

 1. Τα προϊόντα επιστροφής μπορούν να αλλάξουν με άλλο προϊόν ίσης τιμής.
 2. Δεν θα λογοδοτήσουμε για χαμένα πακέτα ή για τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά τη μεταφορά της επιστροφής.
 3. Εάν ένα προϊόν είναι ελαττωματικό, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση lida@glassmyth.com για να περιγράψετε πρώτα το πρόβλημα.
 4. Εάν λάβετε ένα αποδεδειγμένα ελαττωματικό κομμάτι, θα είμαστε σε θέση είτε να παρέχουμε πίστωση καταστήματος στην αξία του. Εάν επιθυμήτε επιστροφή χρημάτων, το προϊόν πρέπει να επιστραφεί στο γραφείο μας με δικά σας έξοδα.

Διεύθυνση Επιστροφής

Glassmyth
Μάρκου Μπότσαρη 6Α, 15237, Αθήνα

 

6.3. Επιστροφή χρημάτων

Μόλις λάβουμε τα προϊόντα που μας επιστρέψατε, θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την επιστροφή της αξίας τους. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η επιστροφή χρημάτων εξαρτάται από τον τρόπο πληρωμής που έχετε επιλέξει. Έτσι, το ποσό θα επιστραφεί είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής σας κάρτας, είτε με επιστροφή των χρημάτων μέσω Paypal, είτε με κατάθεση του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξετε εφόσον είχατε πληρώσει με αντικαταβολή.